Familjesamtal

Familjen genomgår under sitt livslopp olika faser, omställningsprocesser som att få barn och bli förälder, att syskon tillkommer, barnen blir tonåringar, och att återigen bli bara ett par i familjen när barnen flyttar hemifrån. Förändringar som påverkar. Att kunna prata om det som händer med en själv och med relationen till sin partner är av stor vikt för att kunna hålla liv i relationen eller separera på ett bra sätt.   

Många av de familjer som söker hjälp befinner sig i en kris. De kan uppleva att de är i ett kaos och känna ovisshet om vad det ska utmynna i. Kommer familjen att splittras och vad skulle det innebära för mig själv, för min partner, och kanske framförallt för barnen, om barn finns i familjen? Andra som söker är inte inne i en kris, men har ändå problem som de inte lyckas lösa på egen hand. Problemen ser olika ut, och motivationen att komma på samtal likaså.

Samtalen är till för att hitta konstruktiva lösningar. Familjen vill ha en förändring och samtalen går ut på att klargöra vilken förändring man vill se, för att sedan undersöka hur den kan gå till, alltså inleda en förändringsprocess. För några räcker ett enstaka samtal, för andra en längre serie, vissa kommer på samtal med glesa intervall, andra tätare.

Styvfamiljen

Styvfamiljen är en vanlig och modern familj. Den innebär ofta att systemet av inblandade personer kan var stort, med de egna och den andras barn, sin egen expartner och den andras expartner. Hur separationerna gått till och om man lyckats komma igenom på ett bra sätt, spelar sannolikt en betydande roll i styvfamiljens förutsättningar att bli en fungerande familj.

Barnen skall förhålla sig till flera vuxna, vilket kan vara en tillgång när det fungerar bra, eller bli en belastning om konflikter utvecklar sig till låsningar. Föräldrarna skall förhålla sig till varandras barn, eller så har den ena föräldern inga egna barn. Att känna efter hur det känns och för sig själv få lov att acceptera de egna reaktionerna av till exempel avund, utanförskap och maktlöshet i relationen till andra i systemet är viktigt för att sedan kunna prata med varandra om det som uppstår. Att kunna och få tillåtelse att prata om det som skaver, oroar eller irriterar är att ha en öppen dialog med varandra.

Barn behöver båda sina föräldrar. Det är sällan eller aldrig ett barns beslut att föräldrar ska skilja sig – men lite äldre barn kan inse att det är det klokaste som sker när föräldrar inte längre klarar av att leva med varandra. Barn har rätt att även efter en skilsmässa ha tillgång till båda sina föräldrar.

Det kan vara så att barn och vuxna är i otakt i sitt skilsmässoprojekt. En förälder är kanske klar med sin separation och gärna vill introducera sin nya partner, medan barnet kanske befinner sig i sorg och ilska och inte alls är mottaglig för mammas eller pappas nya partner.

Vad betyder det att träffa någon som redan har barn, fast man själv inte har det?
Får man säga till styvbarn att hjälpa till?
Känslor för styvbarnen, vad gör man med dem?
Hur gör man om styvbarnet avvisar?

– Kan vara vanliga frågor när vi blir kontaktade.

Adoptivfamiljen

Att adoptera ett barn innebär andra förutsättningar än de där barnet föds inom familjen. Adoptionsföräldern kan bära på en sorg över en egen ofrivillig barnlöshet. Och att genomgå en adoption innebär ofta en lång och tung process.

Även om allt gått bra kan man behöva samtal, något enstaka eller en mer djupgående samtalskontakt. Vad vi vet är att adoptivbarnet bär med sig en separation och ofta en dålig anknytning, det vill säga en dålig start i livet. Därför är det viktigt att nyss hemkomna adoptionsfamiljer har möjlighet till tidigt stöd.

Orsaken kan handla om:
- Känsla av otillräcklighet i föräldrarollen
- Behov av en ökad förståelse av barnets beteende
- Behov av att få prata om sin nya familj

Familjestöd kan behövas i olika perioder under barnets uppväxt. Det är vanligt att adoptivbarnet bär på en extra känslighet för separationer, förändringar och andra påfrestningar. Exempel på sådana förändringar kan vara att börja på förskola eller skola, att familjen flyttar eller att adoptionsföräldrarna har relationsproblem.

När barnet kommer in i tonåren kan vanliga tonårsproblem bli mer komplicerade att hantera för familjen. Frågor om ursprung och de biologiska föräldrarna kan bli viktigare att prata om, men samtidigt svåra.

Stockholms parrådgivning erbjuder samtal både för de som har familjefrågor som man vill diskutera, och för de som är i kris där egna lösningsstrategier inte fungerar.